LAATST BIJGEWERKT: 12 JUNI 2018

Deckers Outdoor Corporation, met haar wereldwijde dochterondernemingen Deckers Consumer Direct Corp, Deckers Asia Pacific Limited, Deckers Asia Pacific Retail Limited, Deckers UK Ltd, Deckers Europe Ltd, Deckers Japan GK, Deckers France SAS, Deckers Benelux BV, Deckers; Deckers (Beijing) Trading Co., Ltd, Deckers Footwear (Shanghai) Co.’ Ltd. (verder naar verwezen als “wij”, “ons”, “onze”, of “Deckers”) vertegenwoordigt de merken UGG®, Teva®, Sanuk®, Koolaburra® (exclusief Volksrepubliek China), en Hoka ONE ONE®. We werken in een heel dynamische markt, dus bezoek deze website regelmatig om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen en updates.

Het gebruik van deze website valt onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd, dus kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven. Als je deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, moet je deze website onmiddellijk afsluiten. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geldig zijn voor onze website, maar niet automatisch op aankopen via deze website.

We behouden ons het recht voor om delen van deze website in te trekken of te wijzigen zonder nadere kennisgeving. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat deze website, om wat voor reden dan ook, op enig moment of voor bepaalde tijd buiten gebruik is. Het kan gebeuren dat we bepaalde delen van de website of de hele website blokkeren. We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website zonder nadere kennisgeving te blokkeren, te beperken of te beëindigen.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET ARBITRAGE VAN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. U DOET AFSTAND VAN BELANGRIJKE RECHTEN, WAARONDER HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK VOOR EEN JURY. ALS JE DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MOET JE DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK AFSLUITEN.

INTELLECTUEEL EIGENDOM, AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle tekst, afbeeldingen, logo's, knoppen, beelden, geluidsfragmenten, video's, software, downloads en andere informatie op deze website zijn eigendom van Deckers en vallen onder divers Amerikaans en internationaal auteursrecht. De auteursrechten, handelsmerken en vormgeving van Deckers mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt. Hieronder wordt verstaan onze naam, logo's, ander beeldmateriaal, paginakoppen, knoppen, scripts en de namen van Deckers' producten, diensten en programma's. Het gebruik van materiaal dat afkomstig is van deze website is beperkt tot het elektronisch kopiëren of afdrukken van webpagina's voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (zoals het afdrukken van de bevestiging van een bestelling of andere doeleinden die in verband staan met het bestellen of kopen van onze producten). Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Deckers is het gebruik van (inclusief verwijzen naar of weergeven van) de informatie op deze website streng verboden.

PLAATSING VAN REACTIES/BLOGS OP ONZE WEBSITE

Deckers kan blogs beschikbaar stellen zodat je op de hoogte kunt blijven van onze producten, of op ons of andere gebruikers kunt reageren. Reacties worden niet van tevoren gescreend en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We houden ons echter wel het recht voor om, indien nodig, informatie te verwijderen die volgens ons ongepast of onwettelijk is. Een reactie plaatsen is eenvoudig. Je hoeft je niet aan te melden op de website; het is voldoende om je naam en een geldig e-mailadres op te geven. Uiteraard willen we dat je gebruikmaakt van ons blog, maar er zijn regels. We willen graag dat onze gebruikers de inhoud van het blog bepalen, maar wel vragen we iedereen om een aantal richtlijnen te volgen bij het plaatsen van reacties.

DIT IS NIET TOEGESTAAN:

 1. Taal gebruiken die beledigend, lasterlijk, ongepast, kwetsend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, grof, vulgair, obsceen, pornografisch, godslasterend, seksueel getint of seksueel, cultureel, of etnisch discriminerend is;
 2. Persoonlijke informatie prijsgeven, zoals een e-mailadres, woonadres, een chatnaam of telefoonnummer;
 3. Reclame of commerciële informatie plaatsen waarin producten of diensten worden aangeprezen;
 4. Junkmail, kettingbrieven en spam sturen;
 5. Doen alsof je iemand anders bent;
 6. Foutieve, misleidende, onjuiste of frauduleuze informatie plaatsen;
 7. Informatie plaatsen die in strijd is met lokale, landelijke of internationale wetgeving;
 8. Virussen; en
 9. Informatie plaatsen om wachtwoorden, accountgegevens of andere persoonlijke gegevens van onze gebruikers te bemachtigen.

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEER JE DAT JE:

 1. de website niet mag gebruiken om criminele activiteiten te bevorderen of uit te voeren. Ook mag je geen diensten, producten of andere zaken aanbieden;
 2. geen ongepaste, bedreigende of beledigende taal mag gebruiken, waaronder lasterlijke, racistische, seksistische, homofobe of seksueel getinte taal;
 3. geen illegaal, ongepast, kwetsend of commercieel materiaal mag verspreiden of bestanden mag uitwisselen die virussen, trojans of andere schadelijke programmacode bevatten;
 4. de website niet voor andere dan persoonlijke doeleinden mag gebruiken.

FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

Deckers zet zich in om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Hoewel we je proberen te voorzien van volledige, actuele en nauwkeurige informatie, kan onze website informatie bevatten die vanwege menselijke en/of technologische oorzaken (zoals typefouten, onjuistheden, omissies, enz.) fouten bevat. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de prijs, beschrijving of beschikbaarheid van onze producten, evenals informatie die onvolledig of verouderd is. Deckers garandeert niet dat productbeschrijvingen of overige inhoud nauwkeurig, compleet, betrouwbaar, actueel of foutvrij is. Als een product dat wordt aangeboden door Deckers zelf, niet overeenkomt met de beschrijving, kunt deze alleen retourneren in ongebruikte staat. Deckers behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst. Informatie kan op ieder moment en zonder nadere berichtgeving worden aangepast of bijgewerkt. We bieden daarom onze verontschuldigingen aan voor eventuele ongemakken die vanwege dergelijke fouten kunnen ontstaan.

ONBEKENDE KOSTEN VOOR CREDITCARD

Houd rekening met het volgende voor onbekende kosten:

 1. Een bank heeft een autorisatiereservering ingesteld voor recent geannuleerde of gewijzigde orders. Wanneer u een order plaatst, neemt Decker contact op met de uitgevende bank om de geldigheid van de betalingsmethode te controleren. Uw bank reserveert het geld totdat de transactie verwerkt wordt, of de autorisatie vervalt, maar dat zijn niet een daadwerkelijke kosten. Als je jouw order annuleert, wordt de autorisatie verwijderd uit uw rekening, volgens de beleidsregels van jouw bank. Om een autorisatie te verwijderen, neem je contact op met jouw bank om te informeren hoelang zij autorisaties aanhouden voor online orders.
 2. Er is een order geplaatst door een familielid, vriend of collega met toegang tot jouw kaartnummer.
 3. Er zijn extra kaarten gekoppeld aan de credit- of debetrekening.
 4. Verzending van een nabesteld of vooraf besteld item.
 5. Verzending van een cadeau-order
 6. Een order is onderverdeeld in meerdere verzendingen of verzonden naar meerdere verzendadressen.
 7. Een order is verzonden vóór een mislukte betaling. In dit geval zullen we twee keer proberen contact op te nemen met de klant. Indien dit na twee werkdagen niet gelukt is, zullen we proberen de openstaande rekening te verhalen op de kaart in ons bestand.

FOUTEN IN DE VERZENDING

Als jouw order staat vermeld als afgeleverd, maar je hebt het niet ontvangen, moet je hierover een claim indienen bij ons bedrijf. We zullen het item niet terugbetalen of vervangen zonder een openstaande claim bij ons bedrijf. Het kan zijn dat deze orders al zijn onderzocht door de koerier. Er wordt niets terugbetaald of vervangen voordat het onderzoek geheel is afgerond. Gemiddeld duurt een onderzoek acht werkdagen.

TOEGANG TOT DE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE EROP STAAT

Toegang tot deze website en de daarop aanwezige informatie kan tijdelijk en zonder nadere berichtgeving worden opgeschort bij een systeemfout, noodzakelijk onderhoud, reparaties of oorzaken die buiten onze macht liggen. We streven ernaar om de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat de kleuren die we gebruikt hebben en de weergave en kleurinstellingen van je monitor van invloed zijn op de kleuren die je daadwerkelijk op je scherm te zien krijgt. Deckers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beperkingen van je monitor en kan daarom ook niet garanderen dat de manier waarop je monitor een bepaalde kleur, een bepaald materiaal of productdetail weergeeft, overeenkomt met het daadwerkelijke product.

GEEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

We willen geen vertrouwelijke of wettelijk beschermde informatie via deze website ontvangen, behalve de informatie die nodig is om je bestelling te plaatsen (zie ons Privacybeleid). Als je informatie naar ons stuurt, accepteer je dat wij deze op willekeurige wijze en zonder compensatie mogen gebruiken. Tenzij we wettelijk hiertoe verplicht worden, of tenzij je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, zullen we je naam alleen gebruiken om onze diensten aan te bieden.

KINDEREN

Deckers verkoopt geen producten aan kinderen; wij verkopen producten voor kinderen die door volwassenen gekocht kunnen worden. Als je jonger bent dan 18 jaar, raadpleeg dan je ouders of voogd voordat je onze website gebruikt. Zij moeten namelijk je bestelling plaatsen.

PRIVACYBELEID

In ons Privacybeleid staat belangrijke informatie over het gebruik van je persoonlijke gegevens en overige informatie met betrekking tot je privacy.

COOKIEBELEID

Lees ons Cookiebeleid waarin belangrijke informatie staat over ons gebruik van cookies op onze respectievelijke websites

RETOURENBELEID EN -PROCEDURES VOOR ECOMMERCE

Lees ons Retourenbeleid en -procedures waarin belangrijke informatie staat over het retourneren van producten die je via deze website hebt gekocht.

SCHADELOOSSTELLING

Je stemt ermee in Deckers, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiehouders en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schulden, lasten, schadevergoedingen en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, het honorarium van advocaten, die voortkomen uit of in verband staan met, op welke manier dan ook, jouw nalatig, onrechtmatig, ongeoorloofd, ongeoorloofd of kwaadwillig gebruik van inhoud van de inhoud, gebruik van de website, optreden wat betreft de website of andere gebruikers van de website, of een schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, wetten of de rechten van een derde partij.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, geeft Deckers geen enkele garantie, impliciet of expliciet, met betrekking tot deze website of de informatie die erop staat of beschikbaar wordt gemaakt – deze worden aangeboden in de staat waarin zij verkeren, inclusief eventuele fouten die ze bevatten. In de mate dat wettelijk is toegestaan, zijn Deckers en haar, directeuren, functionarissen, werknemers, interimpersoneel, opvolgers of de vertegenwoordigers hiervan niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of een andere site waarnaar verwezen wordt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor directe, indirecte en gevolgschade, uitzonderlijke of strafrechtelijke schade, en voor schade als gevolg van inkomstenderving, bedrijfsonderbrekingen of het verlies van gegevens of informatie, ongeacht of we van tevoren op de hoogte waren van het risico op dergelijke schade.

GEEN VERKLARING VAN AFSTAND/SCHEIDBAARHEID

Als Deckers geen maatregelen neemt als je in strijd met deze Algemene voorwaarden handelt, kan dat niet worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht om maatregelen te mogen nemen. Deckers heeft in elke situatie waarin je in strijd met deze Algemene voorwaarden handelt, steeds het recht om maatregelen te nemen. Als een deel van deze Algemene voorwaarden volgens een rechtbank of handhavingsinstantie wordt afgekeurd of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

GELDENDE WETGEVING

Als je ervoor kiest om onze website te bezoeken, accepteer je dat de volgende wetgeving van toepassing is op de gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen tussen jou en Deckers:

 • Voor klanten verblijvend in de Verenigde Staten: De wet van Californië is van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in Canada: De Canadese wet is van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in het Verenigd Koninkrijk: De Engelse wet is van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Japan: de wetten van Japan zijn van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in China: de wetten van Volksrepubliek China zijn van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Hong Kong: de wetten van Hong Kong zijn van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in Italië: Italiaanse wet is van toepassing
 • Voor klanten verblijvend in Duitsland: Duitse wet is van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Nederland Nederlandse wet is van toepassing.
 • Voor klanten verblijvend in Frankrijk: Franse wet is van toepassing.
 • Speciale opmerking voor alle overige klanten buiten Europa, die niet specifiek genoemd zijn: De Engelse wet is van toepassing.

GESCHILLEN

WE ZULLEN PROBEREN OM EVENTUELE CONFLICTEN OVER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP TE LOSSEN. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE GESCHILLEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET JE BEZOEK AAN ONZE WEBSITE OF MET DE PRODUCTEN DIE OP ONZE WEBSITE WORDEN GEKOCHT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN MET BETREKKING TOT PRIVACY, ZULLEN WORDEN ONDERWORPEN AAN VERTROUWELIJKE ARBITRAGE IN DE HIERONDER GESPECIFICEERDE ARBITRAGECENTRA. DOOR IN TE STEMMEN MET ARBITRAGE DOE JE AFSTAND VAN BELANGRIJKE RECHTEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK DOOR EEN JURY EN HET RECHT OM EEN RECHTSVORDERING IN TE STELLEN BIJ EEN RECHTBANK.

VOOR KLANTEN VERBLIJVEND IN DE VERENIGDE STATEN: ARBITRAGE ONDER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDER BELEID VAN DECKERS, ZAL UITGEVOERD WORDEN MET DE GELDENDE REGELS VAN DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR ZAL BINDEND ZIJN EN KAN MOGELIJK GEBRUIKT WORDEN ALS EEN OORDEEL BINNEN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL GEEN ARBITRAGE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DIE HIER ZIJN GEKOCHT, WORDEN VERBONDEN AAN EEN ARBITRAGE MET EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE OF ANDERSZINS.

VOOR KLANTEN VERBLIJVEND IN EMEA: ARBITRAGE ONDER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDER BELEID VAN DECKERS, ZAL UITGEVOERD WORDEN MET DE GELDENDE INTERNE REGELS VAN HET EUROPESE HOF VAN ARBITRAGE. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR ZAL BINDEND ZIJN EN KAN MOGELIJK GEBRUIKT WORDEN ALS EEN OORDEEL BINNEN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL GEEN ARBITRAGE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DIE HIER ZIJN GEKOCHT, WORDEN VERBONDEN AAN EEN ARBITRAGE MET EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE OF ANDERSZINS.

VOOR KLANTEN VERBLIJVEND IN APACARBITRAGE ONDER DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDER BELEID VAN DECKERS, ZAL UITGEVOERD WORDEN MET DE GELDENDE REGELS VAN HET INTERNATIONALE ARBITRACENTRUM VAN HONG KONG (HKIA) OF DE JAPANSE COMMERCIAL ARBITRATION ASSOCIATION. DE UITSPRAAK VAN DE BEMIDDELAAR ZAL BINDEND ZIJN EN KAN MOGELIJK GEBRUIKT WORDEN ALS EEN OORDEEL BINNEN EEN BEVOEGDE RECHTBANK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING ZAL GEEN ARBITRAGE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DIE HIER ZIJN GEKOCHT, WORDEN VERBONDEN AAN EEN ARBITRAGE MET EEN ANDERE PARTIJ, HETZIJ DOOR MIDDEL VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE OF ANDERSZINS.

Terms & Conditions for the HOKA ONE ONE / Strava Competition to Win a Pair of Clifton Edge Trainers Prize Draw (the “Prize Draw”)

 1. Introduction
  • a) The Prize Draw is organised and run by Deckers Europe Limited (“Deckers”), who can be contacted at 130 Shaftesbury Avenue, London, United Kingdom, W1D 5EU.
  • b) By entering this Prize Draw you agree to these Terms and Conditions (the “Terms”) and any decisions reached by Deckers, which are final and binding in all matters related to this Prize Draw.
  • c) The Prize Draw starts at 00:00 on 29th June 2020 (BST) and ends at 23:59 (BST) on 9th August 2020 (the “Prize Draw Period”).
 2. Who can enter this Prize Draw?
  • a) Participants must:
   • i. be residents of, with a postal address in, the Netherlands, Belgium, Germany, UK, France, Spain, Poland, Finland, Denmark or Norway; and
   • ii. be aged 18 or over.
  • b) The Prize Draw is not open to directors, members, partners, employees, agents or consultants of Deckers, any person who directly or indirectly controls or is controlled by Deckers, or any supplier of goods or services in connection with the Prize Draw, or their spouses, life partners, business partners or immediate family members.
  • c) By entering the Prize Draw you hereby warrant that all information submitted by you is true, current and complete. Deckers reserves the right to verify the eligibility of all participants and disqualify a participant for submitting false information.
 3. How does the Prize Draw work?
  • a) No purchase is necessary to enter the Prize Draw and entry is free.
  • b) In order to be eligible to enter the Prize Draw during the Prize Draw Period, participants must either:
   • i. For the Individual Challenge: complete one (1) five-kilometre (5k) run per week for four (4) consecutive weeks by 26th July 2020; OR
   • ii. For the Team Challenge: complete four (4) five-kilometre (5k) runs as a team with each team member completing one (1) five-kilometre (5k) run each over the course of four (4) consecutive weeks by 26th July 2020. Once the challenge is completed, enter yourself for the Team Challenge Prize Draw, if the three other teammates have also completed the challenge
   • (each a “Qualifying Activity”).
  • c) After completing your Qualifying Activity, you can enter the Prize Draw by completing the Prize Draw form online at one of the following www.hokaoneone.eu landing pages (the “HOKA Website”), being an “Entry”:
  • d) Entry forms must be completed before the end of the Prize Draw Period.
  • e) Each participant can enter the Prize Draw once (either for the Individual Challenge or for the Team Challenge). Only the first Entry by each participant will be accepted and constitute a valid Entry.
  • f) All Entries must be received by Deckers during the Prize Draw Period or they will be void. Deckers will not accept responsibility for:
   • i. Prize Draw Entries that are lost, mislaid, damaged or delayed in transit, regardless of cause, including, for example, as a result of any postal failure, equipment failure, technical malfunction, systems, satellite, network, server, computer hardware or software failure of any kind; or
   • ii. any change in dates, times or cancellations or other arrangements that may prevent a winner from accepting, taking or using a prize.
  • g) On or after 10th August 2020, ten (10) individual winners per country (cumulative total of 100 individuals) and one (1) winning team per country (cumulative total of 10 teams) will be selected by Deckers at random from all valid Entries received, using a random computer-generated process.
  • h) The winners will be notified on or after 10th August 2020 via the email address they used to enter the Prize Draw (“Notification”). For team entries, the Notification will be sent to the team captain (as nominated at point of Entry) and the team captain shall be responsible for notifying all members of their team.
  • i) The Prize must be claimed in accordance with the instructions in the Notification message, within seven (7) days of the Notification (the “Claim Period”). In order to receive their Prize, the winners will also need to provide Deckers with any further information requested by Deckers, in accordance with the instructions set out in the Notification within this Claim Period. Failure to claim the Prize (including where team captain fails to claim on behalf of their team) in accordance with the instructions in the Notification within the Claim Period will result in the forfeit of the Prize and an alternative winner will be chosen.
  • j) The winners will receive the Prize within fourteen (14) working days of the date they provide Deckers with the information requested in the Notification (as set out in clause 3(i)).
  • k) The winners may be required to provide Deckers with proof of identification in order to verify compliance with the eligibility requirements for the Prize Draw.
  • l) If any winner is found to be ineligible or fails to comply with the Terms, then that winner may, in Deckers’ sole discretion, be disqualified and an alternate winner will be selected. This will also be applied to team entries.
 4. What is the Prize?
  • a) There will be ten (10) individual winners per country (cumulative total of 100 individual winners) and one (1) winning team per country (cumulative total of 10 team winners).
  • b) Each individual winner and each of the four members of the winning team will receive a voucher via email for one (1) pair of Clifton Edge trainers (Nimbus Cloud / Lunar Rock) (1110510-NCLR and 1110511-NCLR ) (the “Prize”), which they can redeem on the Hoka Website. For the winning teams, Deckers will send all four vouchers to the team captain and it is the team captain’s sole responsibility to ensure that each team member receives their voucher.
  • c) The choice of size of the Prize is subject to availability.
  • d) The voucher can only be redeemed on the Hoka Website before 20th September 2020.
  • e) Prizes are non-transferable, non-exchangeable, and have a cash value of zero. Prizes are for personal use only and are not for resale. Prizes may be forfeited in the event that Deckers determines that the prize is being misused. Deckers reserves the right to substitute a prize of an equal or greater value in its absolute discretion.
 5. General
  • a) Deckers reserves the right to amend the rules of the Prize Draw, to withdraw the Prize Draw at any time if circumstances beyond its control make this unavoidable, or to cancel the Prize Draw in the event of non-compliance with these Terms.
  • b) Deckers will use your personal details to contact you for administrative purposes relating to this Prize Draw.
  • c) If you have elected to be added to HOKA ONE ONE’s email database, you will also receive promotional emails with offers, news, products and information. You can unsubscribe at any time.
  • d) Deckers will keep your personal information safe and will use your personal information in accordance with the privacy policy available on its website (https://www.deckers.com/privacy-policy).
  • e) Each winner’s surname and county will be made available. Each winner will have the right to object to this information being published or to request a reduction in the amount of information being published. Deckers may be required to provide this information to the relevant regulatory authorities.
  • f) The decision of Deckers regarding any aspect of the Prize Draw is final and binding and no correspondence will be entered into about it.
  • g) Any cancellation or changes will be posted on the relevant Prize Draw landing pages, as set out in clause 3c.
  • h) With the exception of liability which cannot be excluded by law, Deckers is not liable for, and you release Deckers from, liabilities relating to any direct or indirect loss or damage which is suffered, as a result of entering the Prize Draw, failing to win, winning, accepting or using a Prize.
  • i) This Prize Draw is run by Deckers, it has no affiliation with Strava, and they have no liability whatsoever for the running of this Prize Draw. Any complaint about the Prize Draw should be directed to Deckers and not Strava. If you require any help or have any enquiries relating to these Terms please contact Deckers at the address above.
  • j) These terms and conditions shall be governed by English law, and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.

Algemene voorwaarden voor de Prijstrekking van de sociale-media-actie van HOKA ONE ONE voor „Win een paar Clifton Edge-sportschoenen”(de ‘Prijstrekking’)

 1. Inleiding
  • a) De Prijstrekking wordt georganiseerd en uitgevoerd door Deckers Europe Limited (‘Deckers’), te benaderen op 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, Verenigd Koninkrijk.
  • b) De Prijstrekking wordt georganiseerd en uitgevoerd door Deckers Europe Limited (‘Deckers’), te benaderen op 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, Verenigd Koninkrijk.
  • c) De Prijstrekking begint op 29 juni 2020 om 00:00 uur en eindigt op 26 juli 2020 om 23:59 uur (de ‘Trekkingsperiode’).
 2. Wie kan deelnemen aan deze Prijstrekking?
  • a) Deelnemers moeten:
   • i. inwoner zijn van, en een postadres hebben in, Nederland, België, Duitsland, het VK, Frankrijk, Spanje, Polen, Finland, Denemarken of Noorwegen;
   • ii. een geldige Facebook- of Instagram-account hebben; en
   • iii. 18 jaar of ouder zijn.
  • b) Directeuren, leden, partners, werknemers, vertegenwoordigers of adviseurs van Deckers zijn uitgesloten van deelname aan deze Prijstrekking. Dit geldt ook voor personen die direct of indirect zeggenschap hebben over of onder de zeggenschap staan van Deckers, leveranciers van goederen of diensten in verband met de Prijstrekking, of de echtgenoten, levenspartners, zakelijke partners of directe familieleden.
  • c) Door deel te nemen aan de Prijstrekking, verklaar je hierbij dat alle door jou verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. Deckers behoudt zich het recht voor om van alle deelnemers te verifiëren of zij voor deelname in aanmerking komen en deelnemers te diskwalificeren wegens het verstrekken van onjuiste informatie.
 3. Hoe werkt de Prijstrekking?
  • a) Deelname aan deze Prijstrekking is gratis en hiervoor is geen aankoop nodig.
  • b) Om deel te nemen aan de Prijstrekking op Facebook (www.facebook.com/hokaoneoneeu) moeten deelnemers tijdens de Trekkingsperiode:
   • i. HOKA ONE ONE volgen op Facebook;
   • ii. De Facebook-post liken over het winnen van een paar Clifton Edge-sportschoenen, waarin de instructies voor deelname aan deze Prijstrekking uiteen worden gezet (de ‘Facebook-prijstrekkingspost); en
   • iii. n het commentaargedeelte van de Facebook-prijstrekkingspost 1) antwoord geven op de vraag ‘Wat betekent Time to Fly voor jou?’; en 2) het Facebook-account van een vriend in het commentaar taggen.
    (i.-iii. samen vormen een ‘Facebook-inzending’).
  • c)Om deel te nemen aan de Prijstrekking op Instagram (www.instagram.com/hokaoneone_eu) moeten deelnemers tijdens de Trekkingsperiode:
   • i.HOKA ONE ONE volgen op Instagram;
   • ii. De Instagram-post liken over het winnen van een paar Clifton Edge-sportschoenen, waarin de instructies voor deelname aan deze Prijstrekking uiteen worden gezet (de ‘Instagram-prijstrekkingspost); en
   • iii. In het commentaargedeelte van de Instagram-prijstrekkingspost 1) antwoord geven op de vraag ‘Wat betekent Time to Fly voor jou?’; en 2) de Instagram-handle van een vriend in het commentaar taggen.
    (i.-iii. samen vormen de ‘Instagram-inzending’).

    Verwijzingen naar Facebook-inzendingen en Instagram-inzendingen samen, worden een ‘Inzending’ of de ‘Inzendingen’ genoemd.

  • d) Elke deelnemer kan maar één keer per platform aan de Prijstrekking meedoen: via Facebook (zoals uiteengezet in clausule 3(b) hierboven) of via Instagram (zoals uiteengezet in clausule 3(c) hierboven). Per deelnemer wordt alleen de eerste Facebook-inzending of Instagram-inzending geaccepteerd als geldige Inzending. Als een inzending niet voldoet aan een of meer voorwaarden van een Facebook-inzending of een Instagram-inzending, telt deze niet mee als een geldige Inzending.
  • e) Alle Inzendingen moeten tijdens de Trekkingsperiode door Deckers zijn ontvangen, anders zijn ze ongeldig. Deckers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor:
   • i. Inzendingen die zoek of beschadigd raken, of vertraging hebben opgelopen bij de verzending, ongeacht de oorzaak, met inbegrip van onder andere problemen bij de post, defecte apparatuur, technische problemen, systeem-, satelliet-, netwerk-, server-, computerhardware- of softwarefouten van welke aard dan ook; of
   • ii. wijzigingen in datums, tijden of annuleringen of andere regelingen die kunnen voorkomen dat een winnaar de prijs kan accepteren, krijgen of gebruiken.
  • f) Op of na 27 juli 2020 worden er tien (10) willekeurige winnaars van Facebook en tien (10) willekeurige winnaars van Instagram (in totaal 20 winnaars) door Deckers getrokken uit alle ontvangen geldige Inzendingen, met behulp van een door de computer gegenereerd willekeurig proces.
  • g) De winnaars worden op of na 27 juli 2020 op de hoogte gebracht via i) Facebook Messenger of ii) een Instagram-privébericht aan het profiel/account dat is gebruikt bij het indienen van hun Inzending voor de Prijstrekking (‘Mededeling’).
  • h) De Prijs moet binnen 7 dagen na de Mededeling (de ‘Claimperiode’) worden opgeëist conform de instructies in de Mededeling. Om de Prijs te kunnen ontvangen, moeten de winnaars op verzoek van Deckers conform de instructies in de Mededeling binnen de Claimperiode eventuele nadere informatie verstrekken. Indien de Prijs niet conform de instructies in de Mededeling binnen de Claimperiode wordt opgeëist, komt de Prijs te vervallen en wordt er een alternatieve winnaar gekozen.
  • i)De winnaars ontvangen de Prijs binnen 14 werkdagen na de datum waarop ze aan Deckers de in de Mededeling gevraagde informatie hebben verstrekt (zoals uiteengezet in clausule 3(h)).
  • j) De winnaars moeten Deckers mogelijk een identiteitsbewijs tonen, zodat Deckers kan nagaan of aan de vereisten voor deelname aan de Prijstrekking is voldaan.
  • k) Als gebleken is dat een winnaar niet in aanmerking komt of niet aan de Voorwaarden voldoet, kan de winnaar naar eigen goeddunken van Deckers worden gediskwalificeerd en wordt er een andere winnaar geselecteerd.
 4. Wat kun je winnen?
  • a) Er komen tien (10) individueel deelnemende winnaars van Facebook en tien (10) individueel deelnemende winnaars van Instagram (in totaal 20 winnaars).
  • b) Elke individueel deelnemende winnaar ontvangt per e-mail een tegoedbon voor één (1paar Clifton Edge-sportschoenen (alleen Nimbus Cloud / Lunar Rock-kleurstellingen) (1110510-NCLR en 1110511-NCLR) (de ‘Prijs’), die kan worden ingewisseld op de HOKA ONE ONE-website (https://www.hokaoneone.eu/).
  • c) De keuze voor de maat van de Prijs is afhankelijk van de beschikbaarheid.
  • d) De tegoedbon kan alleen worden ingewisseld op de HOKA ONE ONE-website voor 31 augustus 2020.
  • e) De Prijzen zijn niet-overdraagbaar, niet-inwisselbaar en hebben geldelijke waarde van nul. De Prijzen zijn alleen voor persoonlijk gebruik en niet bedoeld voor wederverkoop. Het recht op de Prijzen kan komen te vervallen als Deckers vaststelt dat er misbruik van de Prijs wordt gemaakt. Deckers behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde.
 5. Algemeen

Algemene voorwaarden voor de Prijstrekking van de wedstrijd van HOKA ONE ONE om een paar Clifton 7-sportschoenen te winnen (de ‘Prijstrekking’)

 1. Inleiding
  • a) De Prijstrekking wordt georganiseerd en uitgevoerd door Deckers Europe Limited (‘Deckers’), te benaderen op 130 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EU, Verenigd Koninkrijk.
  • b) Door deel te nemen aan deze Prijstrekking gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) en alle beslissingen van Deckers, die definitief en bindend zijn in alle aspecten met betrekking tot deze Prijstrekking.
  • c) De Prijstrekking begint op 3 augustus 2020 om 00.00 uur en eindigt op 9 augustus 2020 om 23.59 uur (de ‘Trekkingsperiode’). De Trekkingsperiode bestaat uit zeven (7) aparte prijstrekkingen. Elke afzonderlijke prijstrekking duurt een periode van 24 uur (elk is een ‘24-uurs Prijstrekking’). De start- en eindtijd voor elke 24-uurs Prijstrekking kunt u bekijken op de toepasselijke Instagram-prijstrekkingspost (zoals te zien in clausule 3(b)).
 2. Wie kan deelnemen aan deze Prijstrekking?
  • a) Deelnemers moeten:
   • i. inwoner zijn van en een postadres hebben in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje of het Verenigd Koninkrijk;
   • ii. een geldig Instagram-account hebben; en
   • iii. 18 jaar of ouder zijn.
  • b) Directeuren, leden, partners, werknemers, vertegenwoordigers of adviseurs van Deckers zijn uitgesloten van deelname aan deze Prijstrekking. Dit geldt ook voor personen die direct of indirect zeggenschap hebben over of onder de zeggenschap staan van Deckers, leveranciers van goederen of diensten in verband met de Prijstrekking, of de echtgenoten, levenspartners, zakelijke partners of directe familieleden.
  • c) Door deel te nemen aan de Prijstrekking, verklaart u hierbij dat alle door u verstrekte informatie juist, actueel en volledig is. Deckers behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van alle deelnemers te verifiëren en een deelnemer te diskwalificeren voor het indienen van onjuiste informatie.
 3. Hoe werkt de Prijstrekking?
  • a) Deelname aan deze Prijstrekking is gratis en hiervoor is geen aankoop nodig.
  • b) Deelnemers moeten tijdens de Trekkingsperiode de instructies voor elke trekkingsdag in elke Instagram-post opvolgen om mee te doen aan de Prijstrekking op Instagram (www.instagram.com/hokaoneone_eu):
   • i. Op maandag 3 augustus 2020 moeten deelnemers de stickerfunctie gebruiken om te reageren op de vraag die wordt gesteld in de Instagram-story van @hokaoneone_eu op die dag (de 24-uurs Prijstrekking van maandag);
   • ii. Op dinsdag 4 augustus 2020 moeten deelnemers de stickerfunctie gebruiken om te reageren op de vraag die wordt gesteld in de Instagram-story van @hokaoneone_eu op die dag (de 24-uurs Prijstrekking van dinsdag);
   • iii. Op woensdag 5 augustus 2020 moeten deelnemers de stickerfunctie gebruiken om te reageren op de vraag die wordt gesteld in de Instagram-story van @hokaoneone_eu op die dag (de 24-uurs Prijstrekking van woensdag);
   • iv. Op donderdag 6 augustus 2020 moeten deelnemers de stickerfunctie gebruiken om te reageren op de vraag die wordt gesteld in de Instagram-story van @hokaoneone_eu op die dag (de 24-uurs Prijstrekking van donderdag);
   • v. Op vrijdag 7 augustus 2020 moeten deelnemers de stickerfunctie gebruiken om te reageren op de vraag die wordt gesteld in de Instagram-story van @hokaoneone_eu op die dag (de 24-uurs Prijstrekking van vrijdag);
   • vi. Op zaterdag 8 augustus 2020 moeten deelnemers reageren op de vraag die wordt gesteld in de Instagram-story van @hokaoneone_eu met behulp van de HOKA ‘Time To____’ GIPHY-sticker op die dag (de 24-uurs Prijstrekking van zaterdag);
   • vii. Op zondag 9 augustus 2020 moeten deelnemers een Instagram-story aanmaken en @hokaoneone_eu hierin taggen op hun Instagram-account met antwoord op de vraag in de Instagram-story die @hokaoneone_eu die dag heeft geplaatst (de 24-uurs Prijstrekking van zondag).
  • c) Elke deelnemer kan slechts eenmaal meedoen aan de 24-uurs Prijstrekking. Als een inzending niet voldoet aan een of meer voorwaarden van een inzending, telt deze niet mee als een geldige inzending. Als een deelnemer wordt gekozen als winnaar voor een 24-uurs Prijstrekking, mag deze niet meer meedoen aan de daaropvolgende 24-uurs Prijstrekkingen.
  • d) Alle inzendingen moeten tijdens de Trekkingsperiode door Deckers zijn ontvangen, anders zijn ze ongeldig. Deckers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor:
   • i. inzendingen die zoek of beschadigd raken, of vertraging hebben opgelopen bij de verzending, ongeacht de oorzaak, met inbegrip van onder andere problemen bij de post, defecte apparatuur, technische problemen, systeem-, satelliet-, netwerk-, server-, computerhardware- of softwarefouten van welke aard dan ook; of
   • ii. wijzigingen in datums, tijden of annuleringen of andere regelingen die kunnen voorkomen dat een winnaar de prijs kan accepteren, krijgen of gebruiken.
  • e) Op de dag na iedere 24-uurs Prijstrekking wordt één (1) winnaar willekeurig geselecteerd, via een willekeurig computer-gegenereerd proces, uit alle geldige inzendingen die zijn ontvangen voor die 24-uurs Prijstrekking (m.a.w. de winnaar van de 24-uurs Prijstrekking van maandag wordt gekozen op dinsdag). Er is een totaal van zeven (7) winnaars voor de Prijstrekking, één (1) voor elke 24-uurs Prijstrekking.
  • f) De winnaars worden geïnformeerd op of na de dag volgend op de 24-uurs Prijstrekking waaraan ze hebben meegedaan, via een Instagram-privébericht naar het profiel/account dat ze hebben gebruikt voor het indienen van de inzending voor de Prijstrekking (‘Mededeling’) (m.a.w. de winnaar voor de 24-uurs Prijstrekking van maandag wordt ingelicht op of na dinsdag).
  • g) De Prijs moet binnen zeven (7) dagen na de Mededeling (de ‘Claimperiode’) worden opgeëist conform de instructies in de Mededeling. Om de Prijs te kunnen ontvangen, moeten de winnaars op verzoek van Deckers conform de instructies in de Mededeling binnen de Claimperiode eventuele nadere informatie verstrekken. Indien de Prijs niet conform de instructies in de Mededeling binnen de Claimperiode wordt opgeëist, komt de Prijs te vervallen en wordt er een alternatieve winnaar gekozen.
  • h) De winnaars ontvangen de Prijs binnen 14 werkdagen na de datum waarop ze aan Deckers de in de Mededeling gevraagde informatie hebben verstrekt (zoals uiteengezet in clausule 3(h)).
  • i) De winnaars moeten Deckers mogelijk een identiteitsbewijs tonen, zodat Deckers kan nagaan of aan de vereisten voor deelname aan de Prijstrekking is voldaan.
  • k) Als gebleken is dat een winnaar niet in aanmerking komt of niet aan de Voorwaarden voldoet, kan de winnaar naar eigen goeddunken van Deckers worden gediskwalificeerd en wordt er een andere winnaar geselecteerd.
 4. Wat kun je winnen?
  • a) Er zijn zeven (7) winnaars, één (1) voor elke 24-uurs Prijstrekking.
  • b) Elke individuele winnaar krijgt via e-mail een voucher die kan worden gebruikt voor de aankoop van één (1) paar Clifton 7-sneakers (Moonlit Ocean/Anthracite (SKU: 1110508) of Black Iris/Blue Haze (SKU: 1110509)) (de ‘Prijs’), die ze kunnen inwisselen op de website van HOKA ONE ONE (https://www.hokaoneone.eu/).
  • c) De keuze voor de kleur en maat van de Prijs is afhankelijk van de beschikbaarheid.
  • d) De voucher kan uitsluitend vóór 30 september 2020 op de HOKA ONE ONE-website worden ingewisseld.
  • e) De Prijzen zijn niet-overdraagbaar, niet-inwisselbaar en hebben een geldelijke waarde van nul. De Prijzen zijn alleen voor persoonlijk gebruik en niet bedoeld voor wederverkoop. Het recht op de Prijzen kan komen te vervallen als Deckers vaststelt dat er misbruik van de Prijs wordt gemaakt. Deckers behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde.
 5. Algemeen